Rutiner för klagomål gällande Öringe Skola och Montessoriförskola

Den nya skollagen innebär att alla som driver en skola, alltså huvudmännen, är skyldiga att ta emot och behandla klagomål. Detta gäller både kommunala och fristående huvudmän och reglerna gäller inte bara skolan, utan hela skolväsendet.

Så här gör du:

Vänd dig i första hand till ansvarig rektor/förskolechef. Som kontaktas via
telefon 0430 – 702 02 eller mail: rektorn@oringe.nu.
Klagomålet kan vara både skriftligt och muntligt. Vid muntligt klagomål dokumenteras detta av rektor/förskolechef. Rektor tar emot ditt klagomål och inom kort tid får du svar på hur handläggningen av ditt klagomål går vidare. Dina synpunkter/klagomål lämnas efter det vidare till närmast överordnad chef för den verksamhet ditt klagomål berör vilket i detta fall innebär Styrelsen för Öringe skola och Montessoriförskola som är föreningens huvudman. I samtliga fall dokumenteras ditt ärende för fortsatt förbättringsarbete.

Bestämmelserna innebär i korthet följande:

 

Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten. Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas. Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras. Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.