Styrelsen för Öringe Montessoriförskola och skola.

Öringe Montessoriförskola och skola drivs av Öringe Montessoriförenings styrelse, vilken har det yttersta ansvaret för verksamheten. Som personalens representant sitter Rektorn med vid våra möten. Vi har möte en kväll i månaden.

Rektor fattar (gemensamt med skolans personal) alla beslut som rör den inre verksamhetens drift och utveckling.

Styrelsen är skolans huvudman. Som sådan svarar styrelsen för drifts- och verksamhetsbeslut av mera övergripande karaktär, samt har att noga följa och styra föreningens ekonomi.

Vi ansvarar även för skötseln av fastigheten och barnens ute och innemiljö.

Öringe Montessoriförening äger i dag själv byggnaderna och marken upp till parkeringen och fotbollsplanen sedan 2010 då föreningen köpte fastigheten.

Styrelsearbetet utförs helt ideellt men styrelsemedlemmarna är befriade från helgstäd.

Styrelseledamöterna väljs på Öringe Montessoriförenings årsstämma som hålls i Mars månad varje år. Det är föreningens medlemmar, vilket är föräldrarna som utser ledamöterna.  Ledamöter nomineras av föräldrar via valberedningen.
Valberedningen 2020 består av sammankallande